Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Anglické názvosloví

Dejte vědět o prvcích, které tu chybí!

Pro hledání slovíčka stiskni klávesy CTRL a F a vepiš slovo


směry
low impact aerobic NEW
high impact aerobic NEW
step
další užitečná slovíčka
nonverbální pokyny

aerobic low impact aerobic nízkonárazový, nízký aerobik
high impact aerobic vysokonárazový, vysoký aerobik
workout cvičební lekce
workshop seminář
warm-up zahřátí, rozcvička
cool-down zklidnění
floor work cvičení na zemi
prestretching protažení ve warm-up
stretching protažení, strečink
cueing slovní a značková komunikace instruktora

směry up nahoru
down dolů
out ven
in dovnitř
right vpravo, pravá
left vlevo, levá
center, middle střed
forward vpřed, dopředu
back, backward vzad, dozadu
side vbok, stranou
diagonal šikmo
box, room do čtverce
circle kruh, do kruhu

:-) ve středním sloupci je počet dob
:-) R/L = right/left = pravá/levá noha
:-) 2R/L = na obě strany krok trvá 2 doby
:-) 2R = jen pravé noze to trvá 2 doby

low impact aerobic march 2R/L pochod
front, forward   dopředu
back, backward   dozadu
plie march 4R/L v podřepu
march out, in
= open, close
= straddle march
4R/L pochod do stoje rozkročného a zpět
side to side 4R/L přenášení váhy ze strany na stranu ve stoji rozkročném
knee up = knee lift 2R koleno nahoru
leg curl
= hamstring curl
= heel raises
= heel up (lift)
4R/L zanožit s pokrčením kolena
side leg lift 2R unožit nataženou nohou (abdukce)
side kick 2R krok stranou, kop
side dig
= heel press
= cross front
2R krok stranou, pata
step touch
(single/double/forward/back/diagonal)
= side step
4R/L krok stranou, přinožit
tap (front/side/back/cross) 2R ťuk špičkou
dig
= heel dig
2R vysunutí paty (nelze vzad)
lunge 4R/L výpad
kick 2R kop
kick-ball-change 4R kop, překrok
grapevine 8R/L křížený krok stranou
shuffle 4R/L šoupavý krok (polka bez poskoku)
V-step 4R krok do tvaru písmene V
reverse V-step 4R krok do tvaru obráceného písmene V
mambo 4R mambo
pivot turn 4R mambo s otočením o 360°
slide 4R/L krok stranou se skluzem
stomp NEW 1R šlápnutí, dupnutí, vykročení
cross back NEW 4R/L step touch s tím, že přinožená noha se kříží vzadu
samba NEW 4R/L stejný pohyb jako basic na stepu, akorát, že je na zemi: pravá dopředu, levá se k ní přisune, pravá dozadu, levá se přisune dozadu
arabes
=superman NEW
4R/L zanožení (back leg lift) a zároveň natáhnutí obou paží nahoru (vzpažení)

high impact aerobic jump, hop   skok, výskok
jogging   běh
jumping jack
heel jack
air jack
roll jack
star jack
front&back jacks
2
4R/L
2
2
4
8
nohy: od sebe, k sobě; ruce: nahoru, k tělu
pata stranou, nebo dopředu
s výskokem nahoru
ruce rolují před tělem
ruce: stranou, nahoru, stranou, dolů
nohy: 1-2 out-in, 3-4 front-center, 5-6 out-in, 7-8 back-center
kick   kop
flick kick   odskok stranou
hitch kick 2R/L čertík
scissors 2R/L nůžky
skip   poskoky (nohy u sebe)
twist 2R/L poskoky s přetáčením boků
pendulum 2R/L střídavé poskoky na jedné noze s odnožováním
jump lunge 4R/L lunge s výskokem
ponny 4R/L dvojitý poskok na jedné noze
scoop = high step touch 4R/L vysoký step touch
rock step = high mambo 4R vysoké mambo
chassé NEW 4R/L double step touch s výskokem

step výborný animovaný slovník stepu najdete
zde
jen malá nápověda k obrázkům:
K = knee up, koleno nahoru
H = hamstring curl, leg curl
nevybarvená noha = noha je jen nepatrně zvednuta
(např. u mamba, cha-cha-cha)
bench step, bedýnka
turn otočit, obrátit
across přes, napříč, na druhou stranu (na délku stepu)
over přes (na šířku stepu)
repeater opakovat
straddle rozkročení nad stepem
alternate střídat nohy
reverse opačně, obráceně, zpětný chod

další užitečná slovíčka high vysoký, vysoko
low nízký, nízko
small malý
big velký
slow, slowly pomalý, pomalu
quick, quickly rychlý, rychle
easy lehce, uvolněně
reverse obrácený, opačný
arm paže
leg noha
knee koleno
muscle sval
move pohyb
music hudba
beat takt, rytmus
BPM = beats per minute počet úderů taktu za minutu
beginning začátek
end konec
stand stát
hold držet, výdrž
lift zvedat
push tlačit
squeeze stlačit, stáhnout
pull tahat
pull in vtáhnout dovnitř
pull down tahat dolů, přitahovat
bounce hmitat
repeat opakovat
release uvolnit
flex ohnutí
extend natažení
abduction odtažení
adduction přitažení
inhale (breathe in) nádech
exhale (breathe out) výdech
balance rovnováha
watch sledovat
change změna
cross zkřížit, křížem
turn otočit
curl stočit, zkroutit
straddle rozkročit
squat podřep
tap ťuk, ťuknout
touch dotyk, dotknout se
clap tlesk
single jednoduchý
double dvojitý, 2x tak rychle
three times 3x
four times 4x
one more ještě jeden
two more ještě dva

non
verbální pokyny

Následující obrázky berte s rezervou, patří sice do mezinárodní signalizace, ale každý instruktor si je může upravit podle svého nebo vymyslet vlastní, tak jak nejlépe vyhovují vašim studentům. Jde o to, aby lidi pochopili, co mají dělat a ne, aby instruktor dodržoval nějaké směrnice :-)

 

march, jogging = chůze, běh single, double stay, hold = drž pohyb
march
míháme pažemi nad hlavou dopředu a dozadu, každá ruka opačným směrem, dlaně míří k sobě
single double
ukazujeme počet prstů
hold
vzpažíme s nataženou dlaní

direction, counting = odpočítávání před změnou forward/backward = dopředu, dozadu, udávání směru watch me = sleduj mě, dávej pozor from the top = opakuj od začátku
counting
ukazujeme počet prstů
forward backward
natažená/pokrčená paže
watch me
ukazovákem a prostředníkem míříme na oči
from the top
dlaň držíme nad hlavou

circle, turn step = otáčka, pivot low/high = nahoře/dole add arms = přidej ruce
circle
kroužíme prstem nad hlavou
low high
dlaň posunujeme nahoru/dolu
add arms
zkřížíme ruce

V-step V-step L-step A-step
V-step
natažená paže šikmo nahoru
V-step
dvě natažené paže šikmo do písmene "V"
l-step
paže vytvoří tvar písmene "L"
A-step
paže vytvoří stříšku písmene "A"

grapevine leg curl step touch
grapevine
paže míří ve směru pohybu
leg_curl
paže pokrčené v loktech
step_touch
upažení ve směru pohybu, ruka ohnutá v zápěstí míří dolů

 

JITKA

zpracováno díky materiálům:
Peg Jordan, RN. "Fitness Theory&Practice"2nd ed. Sherman Oaks, California 1997.
Mgr.Dana Weisserová. "Vzdělávací kurz instruktorů aerobiku".
Vašek Krejčík. "Workshop aerobik". Praha 1997.
materiály IFAA.

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2003 - aerobicMANIA - last modified: 1/8/2003